Naujienos

Prasideda pedagogų asociacijų konsultacijos abiturientams ir jų mokytojams

Nuo šios savaitės šalies pedagogų asociacijos abiturientus bei jų mokytojus kviečia į nemokamas nuotolines konsultacijas, skirtas pasirengti valstybiniams brandos egzaminams.

Jas ves patyrę mokytojai dalykininkai, universitetų dėstytojai. Jie mokiniams ir mokytojams suteiks koncentruotą dalykinę ir metodinę pagalbą: padės susisteminti turimas žinias, išsiaiškinti spragas ir rasti informacijos joms užpildyti, paaiškins dažniausiai egzaminuose pasikartojančias užduotis ir daromas klaidas, pateiks rekomendacijų mokytojams, kurios bus naudingos ir rengiant būsimus abiturientus.

Taip pat projektų autoriai pristato nemokamų teminių vaizdo įrašų, mokymosi medžiagos.

Siekdama padėti abiturientams geriau pasiruošti baigiamiesiems egzaminams, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija buvo paskelbusi pedagogų asociacijų projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams ir jų mokytojams, finansavimo konkursą.

Į valstybės finansavimą galėjo pretenduoti projektai, kurių rengėjai planuoja organizuoti nuotolines konsultacijas abiturientams mažesnėse grupėse (nuo 10 iki 30 mokinių) ar viešas konsultacijas didelėms grupėms (daugiau nei 30-čiai mokinių). Taip pat valstybės finansavimą galėjo gauti norintys parengti teminių vaizdo pamokų ar paskaitų ciklus, organizuoti metodinius ar dalykinius seminarus abiturientų mokytojams, rengti emocinės paramos ar psichologinės pagalbos konsultacijas ir kt.

Atrinkta 12-a projektų, kuriems įgyvendinti iš valstybės biudžeto skirta beveik 112 tūkst. eurų.

Finansavimas skirtas šalies lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos, chemijos, matematikos, informatikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, anglų kalbos, rusų kalbos ir kitų dalykų mokytojų asociacijų parengtiems projektams.

Informacijos apie konsultacijų tvarkaraščius galima rasti https://pagalbamokytis.lt/abiturientams/ bei pedagogų asociacijų tinklalapiuose. Konsultacijos vyks iki pat egzaminų sesijos pradžios.

 

ŠMSM Komunikacijos skyrius

El. paštas: info@smm.lt

 

Sprendimai dėl nemokamų vasaros stovyklų: teminės stovyklos mokymosi sunkumų patiriantiems vaikams, daugiau veiklų NVŠ lėšomis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) skelbia konkursą nemokamoms teminėms vaikų vasaros stovykloms organizuoti – jas galės lankyti vaikai, kurie dėl nuotolinio mokymo patyrė daugiausiai sunkumų. Taip pat ministerija leido savivaldybėms naudoti karantino metu sutaupytas neformalaus vaikų švietimo krepšelio lėšas vaikų vasaros stovykloms, kuriose galės dalyvauti visi mokiniai.

Skelbiamas konkursas nemokamoms teminėms vaikų stovykloms

ŠMSM parengtame pagalbos plane, skirtame kompensuoti per pandemiją patirtus mokymosi praradimus, viena iš numatytų priemonių – valstybės lėšomis finansuojamos teminės vaikų vasaros stovyklos. Šioms stovykloms rengti numatoma skirti 510 tūkst. eurų, skelbiamas švietimo teikėjų konkursas.

Pagal ŠMSM patvirtintą Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašą, vasaros stovyklose 5–8 klasių mokiniai neformaliojo švietimo metodais galės tobulinti savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius gamtos mokslų, matematikos ir kalbų srityse.

Šiose stovyklose mokiniai galės dalyvauti tik mokyklų vaiko gerovės komisijų siūlymu. Vasarą bus sudaryta galimybė stovyklose dalyvauti tiems mokiniams, kurie prarado mokymosi motyvaciją, jų akademiniai pasiekimai dėl nuotolinio mokymosi būdo suprastėjo, kurie neturi palankios mokymuisi aplinkos namuose ar auga socialinės rizikos šeimose.

„Mes tikimės, kad stovyklose vaikai galės ir papildyti akademinių žinių spragas, ir sustiprinti socialinius įgūdžius. Labai raginame stovyklų rengėjus būti kūrybingus, išradingus, ieškoti įdomių mokymo(si) formų, metodų, skatinti vaikus judėti“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Stovyklos vaikams bus nemokamos, truks ne trumpiau nei 7 kalendorines dienas. Jos gali būti rengiamos kaip dienos stovyklos ar stovyklos su nakvyne. Jų programoje turi būti veiklų, kurios skatintų vaikų fizinį aktyvumą, ugdytų socialines-emocines kompetencijas, matematinius, gamtamokslius, kalbinius gebėjimus – pradedant įvairių skaičiavimo strategijų taikymu, gamtos reiškinių stebėjimu, tyrinėjimu, technologijų taikymu ir baigiant įvairių tekstų skaitymu, jų supratimu ir interpretavimu, sudėtingesnio žodyno plėtojimu, gebėjimu kurti rišlų tekstą ar pasakojimą. Stovyklų rengėjai raginami naudoti aktyvius mokymo(si) metodus.

Tikimasi, kad nuo birželio iki rugpjūčio pabaigos vyksiančiose stovyklose dalyvaus apie 3000 mokinių, patiriančių mokymosi sunkumų.

ŠMSM inicijuoja švietimo tiekėjų konkursą stovykloms rengti, kurį organizuoti ir vykdyti pavesta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui. Daugiau informacijos apie konkursą www.lmnsc.lt , paraiškas konkursui iki gegužės 24 d. reikia siųsti adresu konkursas@lmnsc.lt

Siekiant mokiniams suteikti kuo daugiau galimybių įvairioms veikloms vasarą, pakeistas ir neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas. Dabar savivaldybės joms skirtas, bet dėl COVID-19 pandemijos nepanaudotas NVŠ lėšas, savivaldybių tarybų sprendimu galės skirti vaikų vasaros stovykloms finansuoti. Šios stovyklos bus skirtos visų klasių mokiniams.

Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti prioritetą NVŠ lėšomis finansuojamose stovyklose dalyvauti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą.

Iš viso 2021 m. NVŠ krepšeliui skirta 17 mln. Eur iš valstybės biudžeto, visos lėšos paskirstytos savivaldybėms. Preliminariais skaičiavimais, vasaros stovykloms rengti galėtų būti panaudota iki ketvirtadalio šios sumos, t. y. iki 4 mln. eurų.

NVŠ krepšelis – tai valstybės skiriamos tikslinės lėšos neformaliajam vaikų švietimui (būreliams). Šios lėšos yra skiriamos savivaldybėms, atsižvelgiant į mokinių skaičių. Krepšelio vidutinis dydis yra 15 eurų vienam vaikui per mėnesį.

ŠMSM Komunikacijos skyrius

El. paštas: info@smm.lt

Atrinkti pedagogų asociacijų projektai, skirti padėti abiturientams ir jų mokytojams

Baigėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) skelbtas konkursas pedagogų asociacijų projektams finansuoti. Atrinkta 12-a projektų, kurių vykdytojai paruoš papildomos mokymosi medžiagos bei organizuos atviras nuotolines konsultacijas abiturientams bei jų mokytojams.

Finansavimas skirtas šalies lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos, chemijos, matematikos, informatikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų pedagogų asociacijų parengtiems projektams. Jų rengėjai abiturientams ir jų mokytojams ketina parengti teminių vaizdo įrašų, mokymosi medžiagos, organizuoti patyrusių mokytojų dalykininkų bei aukštųjų mokyklų dėstytojų konsultacijas.

Projektams įgyvendinti skirta beveik 112 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Pagal švietimo, mokslo ir sporto ministrės patvirtintą pedagogų asociacijų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą į valstybės finansavimą galėjo pretenduoti projektai, kurių rengėjai planuoja organizuoti nuotolines konsultacijas abiturientams mažesnėse grupėse (nuo 10 iki 30 mokinių) ar viešas konsultacijas didelėms grupėms (daugiau nei 30-čiai mokinių). Taip pat į valstybės finansavimą galėjo pretenduoti norintys parengti teminių vaizdo pamokų ar paskaitų ciklus, organizuoti metodinius ar dalykinius seminarus abiturientų mokytojams, rengti emocinės paramos ar psichologinės pagalbos konsultacijas ir kt.

Parengti papildomos tikslinės mokymosi medžiagos abiturientams numatyta ŠMSM parengtame Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plane. Pagal šį planą taip pat numatyta aprūpinti mokyklas kompiuterine technika, teikti konsultacijas mokiniams, rengti vaikų vasaros stovyklas, kurių programos būtų orientuotos į mokymąsi per įvairias neformaliojo švietimo veiklas, organizuoti papildomas konsultacijas lietuvių ir matematikos mokytojams, baigiamųjų klasių mokiniams ir kt. Plano įgyvendinimui skirta daugiau nei 7,5 mln. eurų.

Pedagogų asociacijų bendruomenių projektų konkursą finansavo ŠMSM, organizavo Nacionalinė švietimo agentūra.

Pedagogų asociacijos gali rengti projektus padėti abiturientams ir teiki paraiškas jų finansavimui gauti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) parengtame pagalbos pakete, skirtame kompensuoti per pandemiją patirtus mokymosi praradimus, viena iš numatytų priemonių abiturientams ir jų mokytojams – kitų pedagogų ir specialistų parengti teminiai vaizdo įrašai, atviros patyrusių mokytojų dalykininkų ar dėstytojų konsultacijos.

Siekdama parengti papildomos mokymosi medžiagos bei organizuoti atviras konsultacijas, ŠMSM patvirtino pedagogų asociacijų rengiamų projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams ir jų mokytojams, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą.

Pedagogų asociacijų parengtiems projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 150 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Finansuojami projektai bus atrenkami konkurso būdu.

Į finansavimą gali pretenduoti projektai, kurių rengėjai planuoja organizuoti nuotolines konsultacijas abiturientams mažesnėse grupėse (nuo 10 iki 30 mokinių) ar viešas konsultacijas didelėms grupėms (daugiau nei 30-čiai mokinių). Taip pat į valstybės finansavimą gali pretenduoti norintys parengti teminių vaizdo pamokų ar paskaitų ciklus, organizuoti metodinius ar dalykinius seminarus abiturientų mokytojams, rengti emocinės paramos ar psichologinės pagalbos konsultacijas ir kt.

Konkursą finansuoja ŠMSM, jį organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). Paraiškas NŠA galima teikti iki balandžio 6 d. el. pašto adresu info@nsa.smm.lt. Plačiau apie konkursą –  https://bit.ly/3dgBtlP

Su projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu galima susipažinti čia: https://bit.ly/3f9Imbm

ŠMSM parengtame Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plane numatyta aprūpinti mokyklas kompiuterine technika, teikti konsultacijas mokiniams, rengti vaikų vasaros stovyklas, kurių programos būtų orientuotos į mokymąsi per įvairias neformaliojo švietimo veiklas, parengti teminius vaizdo įrašus ir teikti atviras mokytojų, dėstytojų konsultacijas nuotoliniu būdu, organizuoti papildomas konsultacijas lietuvių ir matematikos mokytojams, baigiamųjų klasių mokiniams ir kt. Plano įgyvendinimui skirta daugiau nei 7,5 mln. eurų.

Į pagalbą mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams ateina savanoriai

Šalies mokyklose pradėjo dirbti nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos „Padėsiu mokyti(s)“ savanoriai. Iniciatyva siekiama padėti su mokymosi sunkumais dėl pandemijos susiduriantiems mokiniams. Į mokyklas planuoja atvykti padėti per 100 savanorių.

„Savanoriai mokytojų nepakeis, bet jų pagalba pedagogams, mokiniams, mokykloms labai svarbi – tiek tose savivaldybėse, kuriose toliau mokomasi nuotoliniu būdu, tiek tose, kuriose grįžtama prie mišraus ar kontaktinio mokymo. Savanoriai padės sunkumų patiriantiems mokiniams atlikti mokytojų paskirtas užduotis, susirasti reikiamos informacijos, ruošti namų darbus. Svarbus ir moralinis palaikymas, padrąsinimas – ypač tiems mokiniams, kurių motyvacija mokytis menkesnė“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Nuo sausio pabaigos mokyklose nuotoliniu būdu mokosi mokiniai, kurie neturi sąlygų mokytis namuose arba patiria mokymosi sunkumų mokydamiesi nuotoliniu būdu. Nuo kovo 22 d. dalyje šalies savivaldybių leista atnaujinti mišrų ugdymą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos plane, skirtame mokymosi praradimams dėl pandemijos kompensuoti, numatyta, jog padėti į ugdymo įstaigas sugrįžusiems mokiniams bus pasitelkiami ir savanoriai. Savanoriai savo veiklą jau pradėjo Vilkyškių, Šilutės ir dviejose Panevėžio mokyklose, šią savaitę savanorių sulauks dar 31 mokykla. Savanorių pagalbos poreikį išreiškė 39 šalies mokyklos iš Vilniaus miesto, Telšių, Rokiškio, Panevėžio, Pasvalio, Molėtų, Kauno, Jurbarko, Druskininkų, Alytaus ir kitų miestų.

Iniciatyva „Padėsiu mokyti(s)“ skirta pagelbėti moksleiviams mokytis nuotoliniu, kontaktiniu ar mišriu būdu. Ji paremta savanoriškos veiklos principu – prie iniciatyvos buvo kviečiami jungtis Lietuvos piliečiai nuo 16 metų. Savanoriai padės mokiniams prisijungti prie sistemų, atlikti namų darbus, teiks emocinę pagalbą. Minimali savanorystės trukmė yra 2 mėnesiai, bent 4 valandos per savaitę.

Prieš pradėdami dirbti su moksleiviais savanoriai išklausė Paramos vaikams centro mokymus. Taip pat, siekiant užtikrinti tiek savanorių, tiek moksleivių sveikatos saugumą, savanoriai yra aprūpinti saugos priemonėmis, jiems atlikti ir bus reguliariai kartojami COVID-19 testai.

„Padėsiu mokyti(s)“ iniciatoriai: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos skautija, Nacionalinis švietimo NVO tinklas, Nacionalinė NVO koalicija, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Paramos vaikams centras.

 

Komunikacijos skyrius

El. paštas: info@smm.lt

Kauno Rokų gimnazijos patirtys: pusryčiai su mokytoju ir savaitė be namų darbų

Kauno Rokų gimnazijos mokytojai, norėdami pagerinti vyresniųjų klasių mokinių savijautą, iš naujo sukurti bendrystės jausmą namuose likusiems mokiniams, pakelti jų motyvaciją mokytis ėmėsi kūrybiškų priemonių.

Baigiantis vasariui gimnazijos 7–12 klasių mokiniai buvo kviečiami prisijungti prie nuotolinių paskaitų „Nuotolinis mokymasis. II dalis: kaip gyveni, moksleivi?“. Susitikimų su gimnazijos psichologe metu mokiniai įsivertino savo momentinę emocinę būseną, motyvaciją, aptarė, kiek ir kaip jie geba pasirūpinti savimi.

Paskaitose dalyvavo 168 gimnazijos mokiniai. Pokalbiai su gimnazijos psichologe paliudijo ne itin malonią realybę: dalis mokinių įvardijo sumažėjusį psichologinį atsparumą, motyvaciją veikti, dauguma teigė jaučiantys nuovargį..

Atsižvelgdami į mokinių psichinę ir emocinę būklę Kauno Rokų gimnazijos pedagogai ėmėsi ieškoti, kaip galėtų padėti savo ugdytiniams ir pagerinti jų savijautą. Viena mokytojų priemonių – kovo 8–12 dienomis mokykloje vykusi akcija „Savaitė be namų darbų“. Daugelis mokinių ir jų tėvų šią iniciatyvą priėmė labai džiugiai: vaikams atsirado daugiau laiko sau, bendravimui su draugais, buvimui su šeimos nariais, poilsiui. Mokiniai buvo raginami laisvu laiku išmėginti įvairius streso, įtampos įveikimo būdus, pvz., pabėgioti, ilgiau, dažniau pasivaikščioti gamtoje, pradėti medituoti ir kt.

Kovo 15–19 dienomis mokykloje buvo rengiami „Pusryčiai su mokytoju“. Pirmos pamokos metu mokytojai kvietė mokinius pradėti dieną netradicinėmis veiklomis, kurios leistų jiems geriau pažinti vieni kitus, stiprintų klasių mikroklimatą ir padėtų lengviau priimti nuotolinio ugdymo iššūkius.

Gimnazijos mokytojai yra susikūrę savo „Idėjų banką“, kuriame su kolegomis dalijasi pasiūlymais, kaip kiekvienas galėtų paįvairinti mokinių ryto rutiną, padidinti jų įsitraukimą į pamokas, motyvaciją mokytis, pagerinti emocinę savijautą.

Įvertinę klasės amžių, jos specifiškumą, pedagogai turėjo visišką laisvę pasinaudoti idėjomis, susidaryti savo klasės veiklų planą: vieni su mokiniais prie arbatos ar kavos puodelio dalijosi mokykliniais prisiminimais, kiti bandė įvardyti savo nuotaiką karantino metu naudodamiesi perskaitytų literatūros kūrinių pavadinimais, keitė emocijas spalvomis.

IMG_20210316_083308
Mokyklas pasieks daugiau nei 9 tūkst. kompiuterių

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) parengtame pagalbos pakete, skirtame kompensuoti per pandemiją patirtus mokymosi praradimus, viena iš numatytų priemonių – mokyklų aprūpinimas kompiuterine technika.

Kovo mėnesį buvo nupirkti 9186 kompiuteriai „HP ProBook 450 G7“. Visi jie šalies mokyklas pasieks iki gegužės pabaigos ir bus skirti visų klasių mokiniams, kuriems trūksta nuotoliniam mokymui reikalingos įrangos.

Įsigytą įrangą ŠMSM paskirstys savivaldybėms, jos – mokykloms. Tėvai, jei vaikams trūksta įrangos, turėtų kreiptis į klasės auklėtoją ar mokyklos administraciją.

Mokykla pagal susitarimą gali mokiniams išduoti ir jau savo turimą kompiuterinę įrangą mokiniams. 

2021 m. mokykloms dar skiriama papildomų lėšų skaitmeninei plėtrai – po 30 eurų vienam mokiniui. Iš viso tai sudaro per 10 mln. eurų arba penkis kartus daugiau negu būdavo numatoma ankstesniais metais tikslinėje „krepšelio“ dotacijoje.

Iš jų mokyklos taip pat gali aprūpinti mokinius reikalingu skaitmeniniu turiniu ar papildoma kompiuterine įranga, tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją.

Ministerijos duomenimis, apie 11 tūkst. mokinių patiria sunkumų ar trukdžių mokantis nuotoliniu būdu dėl nepakankamos technologinės įrangos namuose.

ŠMSM parengtame Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plane numatyta teikti konsultacijas mokiniams, rengti vaikų vasaros stovyklas, kurių programos būtų orientuotos į mokymąsi per įvairias neformaliojo švietimo veiklas, parengti teminius vaizdo įrašus ir teikti atviras mokytojų, dėstytojų konsultacijas nuotoliniu būdu, organizuoti papildomas konsultacijas lietuvių ir matematikos mokytojams, baigiamųjų klasių mokiniams ir kt. Plano įgyvendinimui skirta daugiau nei 7,5 mln. eurų.

Kauno abiturientams – mokytojų konsultacijos nuo kovo

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Centras), siekdamas pagelbėti savo miesto abiturientams pasiruošti artėjantiems brandos egzaminams, kviečia juos registruotis į pirmąsias nemokamas konsultacijas.

Kaip pasakoja Centro direktorė Rasa Bortkevičienė, nemokamas nuotolines konsultacijas Kauno miesto gimnazijų abiturientams ves mokytojai ekspertai. Centras vesti konsultacijas pasikvietė tuos miesto mokytojus, kurių mokiniai gauna aukščiausius įvertinimus.

Kovo mėnesio tvarkaraštyje – lietuvių kalbos, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos konsultacijos. Registracija į jas jau prasidėjo, o pirmoji matematikos konsultacija – kovo 9-ąją. Mokytojai stengsis paaiškinti tuos dalykus, kurie į konsultacijas prisijungusiems mokiniams kelia daugiausia abejonių, nagrinės buvusių egzaminų užduotis, ieškos atsakymų.

Kol kas numatytos tik šešios konsultacijos. Bet pasak Centro vadovės, per kovą, pamatę ir įvertinę abiturientų poreikius, išklausę jų pačių pageidavimus, mokytojai spręs, kiek ir kokių konsultacijų dar reikia. Galbūt kai kurios bus kartojamos, rengiamos dažniau. Į balandžio mėnesio tvarkaraštį numatyta įtraukti ir konsultacijas besirengiantiesiems užsienio kalbų brandos egzaminams.

Centras sudarytame praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plane yra numatęs rengti ir papildomas kontaktines gamtos, tiksliųjų mokslų, kalbų konsultacijas mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams mažose grupelėse. Šios suplanuotos nuo balandžio ir taip pat bus rengiamos įvertinus mokinių poreikius kovą vyksiančiose nuotolinėse konsultacijose.

„Kol kas į nuotolines konsultacijas kviečiame tik Kauno gimnazijų abiturientus – norime pažiūrėti, įsivertinti, kaip mokytojams ir mokiniams iš skirtingų mokyklų seksis susikalbėti, dirbti, susitarti. Jei matysime kad pavyksta, į nuotolines konsultacijas jungtis kviesime ir abiturientus iš kitų šalies miestų, miestelių mokyklų“, – sakė R. Bortkevičienė.

Konsultacijas Kauno gimnazijų abiturientams Centras numato rengti iki birželio. Pageidaujantieji lankyti konsultacijas privalo užsiregistruoti iki konsultacijos dienos tvarkaraštyje nurodytoje nuorodoje.

Visus šalies abiturientus kovo 12 d. Centras kviečia prisijungti prie nuotolinės paskaitos „Kaip be streso išlaikyti egzaminus?“, kurią skaitys Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros docentas, socialinių mokslų daktaras Visvaldas Legkauskas.

Daugiau informacijos www.kpkc.lt

Sunkumų patiriantiems mokiniams į pagalbą ateis ir savanoriai

Nevyriausybinės organizacijos kviečia jungtis savanorius prie iniciatyvos „Padėsiu mokyti(s)“, kuria siekiama padėti su mokymosi sunkumais dėl pandemijos susiduriantiems mokiniams. Mokyklos norėtų sulaukti daugiau nei 100 savanorių. 

„Savanoriai mokytojų nepakeis, bet jų pagalba pedagogams, mokiniams, mokykloms bus labai svarbi – tiek grįžtant mokytis į mokyklas nuotoliniu būdu, tiek vėliau perėjus prie mišraus ar kontaktinio mokymo. Savanoriai padėtų nuotolinio mokymo metu sunkumų patiriantiems mokiniams atlikti mokytojų paskirtas užduotis, susirasti reikiamos informacijos, ruošti namų darbus. Svarbus ir gyvas bendravimas, palaikymas, padrąsinimas – ypač tiems mokiniams, kurių motyvacija mokytis menka“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Sausio pabaigoje į mokyklas mokytis nuotoliniu būdu grįžo mokiniai, neturintys sąlygų mokytis namuose arba patiriantys mokymosi sunkumų. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos plane, skirtame mokymosi praradimams dėl pandemijos kompensuoti, numatyta, jog padėti į ugdymo įstaigas sugrįžusiems mokiniams bus pasitelkiami ir savanoriai. Iki šiol beveik 40 mokyklų pranešė apie savanorių poreikį.

ŠMSM pateiktais savivaldybių duomenimis, nuotolinio mokymosi pagalba ugdymo įstaigose šiuo metu teikiama 6 tūkst. mokinių.

„Kai kuriems mokiniams mokantis nuotoliniu būdu sunkiau susikaupti ir dirbti savarankiškai, dalyvauti pamokose, atlikti mokytojų skiriamas užduotis, ruošti namų darbus. Taip yra dėl įvairių priežasčių – vieniems reikia papildomai paaiškinti, kitiems išseko motyvacija, treti stokoja IT įgūdžių jungiantis prie įvairių mokymosi platformų. Svarbus šiame procese yra ir tarpasmeninių santykių, tiesioginio bendravimo praradimas, kuris neigiamai veikia emocinę moksleivių būseną, jų motyvaciją mokytis“, – sako Nacionalinio NVO švietimo tinklo vadovė Judita Akromienė.

Anot Lietuvos skautijos l. e. p. vyr. skautininkės Akvilės Bartaševičiūtės, pandemijos metu pagalbos reikia ir mokytojams: „Mokytojams teko greitai prisitaikyti prie situacijos: išmokti naudotis įvairiomis informacinių technologijų programomis bei išmokyti jomis naudotis vaikus, sudominti ir suvaldyti klases stebint jas ekranuose. Leisime mokytojams savo energiją skirti mokymui, o mūsų savanoriai taps mokytojų asistentais.“

Iniciatyva „Padėsiu mokyti(s)“ skirta pagelbėti moksleiviams mokytis nuotoliniu, kontaktiniu ar mišriu būdu. Ji paremta savanoriškos veiklos principu – prie iniciatyvos kviečiami jungtis Lietuvos piliečiai nuo 16 metų. Savanoriai padės mokiniams prisijungti prie sistemų, atlikti namų darbus, teiks emocinę pagalbą. Minimali savanorystės trukmė yra 2 mėnesiai, bent 4 valandos per savaitę.

Prieš pradėdami dirbti su moksleiviais savanoriai išklausys Paramos vaikams centro mokymus. Taip pat, siekiant užtikrinti tiek savanorių, tiek moksleivių sveikatos saugumą, savanoriai bus aprūpinti saugos priemonėmis, jiems bus reguliariai atliekami COVID-19 testai.

Norintys prisijungti prie iniciatyvos kviečiami užpildyti registracijos anketą: http://bit.ly/pad%C4%97siu_mokytis_registracija

„Padėsiu mokyti(s)“ iniciatoriai: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos skautija, Nacionalinis švietimo NVO tinklas, Nacionalinė NVO koalicija, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Paramos vaikams centras.

 

Komunikacijos skyrius

info@smm.lt

Nemokamos KTU konsultacijos geriau pasiruošti egzaminams

Artėjant pavasariui vyresniųjų klasių mokiniai laužo galvą, kaip pasiruošti egzaminams, kaip pasirinkti studijas? 

Kauno technologijos universitetas abiturientams nuo šiandien iki gegužės mėnesio pabaigos rengia daugybę įvairiausių nemokamų konsultacijų su universiteto lektoriais, doktorantais ir profesoriais, kurie padės pasirengti artėjantiems valstybiniams brandos egzaminams.

Daugiausia konsultacijų siūloma chemijos, fizikos, taip pat ir anglų k. egzaminui ir jo kalbėjimo dalies, lietuvių k., istorijos egzaminų pasiruošimui. Be to, visą semestrą mokyklos gali susitarti dėl motyvacinių paskaitų būsimiems studentams.

• Jau vasario 11 d. ir 25 d. prasideda chemijos užsiėmimai apie atomo sandarą ir cheminius ryšius.  

• Kovo mėnesį vyks 5 paskaitų ciklas su mokytojais ekspertais anglų k., istorijos ir lietuvių k. egzaminų pasiruošimui. Kartu bus skaitomos paskaitos apie streso valdymą ir efektyvų mokymąsi.  

• Iki gegužės mėnesio galo galima rinktis motyvacinę paskaitą „Savo studijų kelio beieškant“ apie ateities kelio pasirinkimą. 

Visas KTU nemokamų konsultacijų sąrašas abiturientams ir kontaktai registracijai.

Mokinių konsultacijoms – papildomi pinigai iš Vyriausybės rezervo

Dėl COVID-19 pandemijos patirtiems mokymosi praradimams kompensuoti bus skirta papildomai 650 tūkst. eurų. Šias lėšas Vyriausybė skirs Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai iš Vyriausybės rezervo.

Šie pinigai bus panaudoti mokinių, kurie patiria mokymosi sunkumų, konsultacijoms. Iš viso joms šiemet numatyta daugiau kaip 1,3 mln. eurų. Lėšos skiriamos atlyginti pedagogams už papildomas darbo valandas.

Papildomoms konsultacijoms mokiniams ministerija buvo suplanavusi 698 tūkst. eurų, tačiau, atsižvelgus į konsultacijų poreikį, ši suma padidinta. Be to, konsultacijos būtinos ne tik bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, bet ir besimokantiems profesinio mokymo įstaigose pagal pirminio profesinio mokymo programas, įgyvendinamas kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programomis.

„Konsultacijos gali būti teikiamos visų klasių mokiniams, tačiau prioritetas tenka abiturientams, kad jiems būtų užtikrintos kuo geresnės sąlygos pasiruošti brandos egzaminams“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Lėšas ministerija paskirstys visoms šalies savivaldybėms proporcingai pagal mokinių skaičių. Pinigai savivaldybių administracijas turėtų pasiekti artimiausiu metu. Galutinius sprendimus priims pačios savivaldybių administracijos, nes jos geriausiai žino, kurios mokyklos jaučia didžiausią papildomų pamokų poreikį. Svarbiausia, kad konsultacijos būtų prieinamos tiems vaikams, kurie turėjo nepakankamas galimybes kokybiškai mokytis nuotoliniu būdu, turi daugiau mokymosi spragų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra parengusi Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo planą. Plane numatyta teikti konsultacijas mokiniams, rengti vaikų vasaros stovyklas, kurių programos būtų orientuotos į mokymąsi per įvairias neformaliojo švietimo veiklas, parengti teminius vaizdo įrašus ir teikti atviras mokytojų, dėstytojų konsultacijas nuotoliniu būdu, organizuoti papildomas konsultacijas lietuvių ir matematikos mokytojams, baigiamųjų klasių mokiniams ir kt.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt

Konsultacijos su universitetų ir mokytojų dalykininkų atstovais
  • Sausio 21 d. su universitetų atstovais tartasi dėl universitetų galimybių įsitraukti į pagalbos abiturientams teikimą.
  • Universitetų atstovai artimiausiu laiku pateiks savo pasiūlymus dėl konsultacijų abiturientams teikimo.
  • Gavus universitetų pasiūlymus bus surengtas pasitarimas dėl jų įgyvendinimo.
  • Sausio 22 d. su mokytojų dalykininkų asociacijų atstovais tartasi dėl vaizdo pamokų parengimo ir konsultacijų teikimo abiturientams galimybių.
  • Artimiausiu laiku mokytojų dalykininkų asociacijų nariai pateiks savo siūlymus dėl vaizdo pamokų galimų temų ir individualių konsultacijų teikimo abiturientams įgyvendinimo.

Kontaktai

Adresas

Volano g. 2, Vilnius

Telefonas

852191257

El. paštas

pagalbamokytis@smm.lt